Stowarzyszenie Literacko Muzyczne Ballada
Shadow

Pływający Festiwal Piosenki Morskiej WIATRAK 2013

Pływający Festiwal Piosenki Morskiej WIATRAK 2013

 

ORGANIZATOR

1. Organizatorem Festiwalu jest Miejski Dom Kultury w Świnoujściu
2. Patronem Festiwalu jest Stowarzyszenie Literacko Muzyczne „Ballada”
3. Dyrektorem Festiwalu jest Ryszard Leon Kowalski
4. Termin Festiwalu: 16 – 17 sierpnia
5. Miejsce Festiwalu: Świnoujście

O KONKURSIE

Do udziału w konkursie zapraszamy solistów i zespoły wykonujące piosenki o szeroko rozumianej tematyce morskiej oraz twórców piosenek o takiej tematyce. O udziale w konkursie decyduje Rada Artystyczna po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami zgłoszeniowymi. Do koncertu konkursowego Rada Artystyczna zaprosi do dziesięciu solistów i zespołów oraz zakwalifikuje odpowiednią ilość piosenek premierowych. Każdy zespół lub solista wykona 2 lub 3 piosenki. W konkursie na piosenkę premierową mogą wziąć udział wyłącznie utwory nigdzie wcześniej publicznie nie wykonywane, zgłoszone jako premierowe na specjalnej deklaracji. Jury przyzna nagrody w kategorii: najlepsza piosenka oraz w kategorii najlepszy wykonawca. Ponadto tytuł Grand Prix Festiwalu WIATRAK 2013 przyznane zostanie w jednej z następujących kategorii: solista, zespół, autor, kompozytor, piosenka.

CELE FESTIWALU

1. Popularyzacja i promocja wartościowych piosenek o szeroko rozumianej tematyce morskiej, ich twórców (autorów i kompozytorów) oraz wykonawców takich utworów.
2. Inspirowanie młodych artystów, pomoc w uzyskaniu interesującego repertuaru i nawiązywaniu artystycznych więzi pomiędzy artystami – wykonawcami a twórcami oraz edukacja poprzez prezentację „mistrzów gatunku”.
3. Konfrontacja osiągnięć oraz wymiana doświadczeń.

HARMONOGRAM

31 lipca – Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń piosenek do konkursu

5 sierpnia – Ogłoszenie listy uczestników i utworów zakwalifikowanych do udziału w Koncercie Konkursowym

16 sierpnia – Konkursowy KONCERT FESTIWALOWY

17 sierpnia – Koncert Laureatów oraz Koncert Galowy

Biuro Organizacyjne

MIEJSKI DOM KULTURY W ŚWINOUJŚCIU
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 / 1
72-600 ŚWINOUJŚCIE

Adres elektroniczny:

org@mdk.swinoujscie.pl

RADA ARTYSTYCZNA:
JERZY PORĘBSKI, BOGUSŁAW NOWICKI, PIOTR BAKAL

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Morskiej w ramach festiwalu
„WIATRAK 2013”

§ 1

Głównym Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury w Świnoujściu.
Główny Organizator Konkursu powołuje Dyrektora Artystycznego Konkursu oraz Radę Artystyczną. Jury konkursu zostanie powołane przez Głównego Organizatora w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym. Niniejszy Regulamin, wszelkie zawarte w nim prawa i obowiązki uczestników oraz wszelkie umowy podpisywane na podstawie niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Konkursu w roku 2013.

Przeczytaj również  Zaproszenie na OPPA 2013 - 31. Międzynarodowy Festiwal Bardów

§ 2

Konkurs adresowany jest do wykonawców (zespołów i solistów) oraz twórców piosenek, zarówno profesjonalistów jak i amatorów.

§ 3

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do dnia 31.07.13r. pod adresem: Miejski Dom Kultury ul. Wojska Polskiego 1/1 72-600 Świnoujście, lub: org@mdk.swinoujscie.pl wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia wykonawcy (wypełnia każdy solista lub zespół), a w przypadku zadeklarowania udziału w konkursie na piosenkę premierową, wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia piosenki premierowej wraz z tekstem piosenki oraz nagrań roboczych wszystkich zgłaszanych piosenek w formacie mp3.

§ 4

Piosenki zgłoszone do konkursu na piosenkę premierową to:
a) utwory w pełni oryginalne (tekst i muzyka)
b) są autorstwa zgłaszających je do konkursu
c) przed zgłoszeniem do konkursu nie były nigdzie publikowane

§ 5

Dla pełniejszej prezentacji solisty, zespołu oraz piosenki premierowej można dostarczyć materiał video, jednak nie jest to warunkiem zakwalifikowania do Koncertu Konkursowego.

§ 6

W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną dołączyć należy zeskanowane, podpisane formularze zgłoszeniowe, materiały dźwiękowe w formacie mp3 oraz (ewentualnie) teksty piosenek premierowych.

§ 7

Materiały zgłoszeniowe dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

§8

Do udziału w Koncercie Konkursowym Rada Artystyczna zakwalifikuje nie więcej niż 10 zespołów i solistów oraz piosenki biorące udział w Konkursie Na Piosenkę Premierową.

§ 9

Wybór uczestników Koncertu Konkursowego oraz piosenek premierowych przez Radę Artystyczną jest ostateczny i nieodwołalny.

§ 10

O wynikach kwalifikacji organizatorzy powiadomią (drogą elektroniczną, listownie lub telefonicznie wyłącznie wykonawców i zespoły zakwalifikowane do Koncertu Konkursowego.

§ 11

W Koncercie Konkursowym w dniu 16.08.13 r. w Sali Teatralnej Miejskiego Domu Kultury każdy z uczestników wykona zgłoszone do konkursu 2 piosenki.
Koncert Konkursowy oceniają jurorzy w kategoriach: najlepszy wykonawca i najlepsza piosenka, decydując o podziale nagród i wyróżnień.

§ 12

Gdy obie wykonywane przez solistę lub zespół piosenki będą premierowe, w konkursie na najlepszą piosenkę biorą udział obie. W przypadku, gdy żadna z piosenek nie jest piosenką premierową, solista lub zespół oceniany jest tylko w kategorii „najlepszy wykonawca”.

Przeczytaj również  SLM Ballada zaprasza na OPPA 2022

§ 13

Pierwszą, Drugą i Trzecią Nagrodę otrzymają najlepsze piosenki oraz najlepsi wykonawcy. Ponadto tytuł Grand Prix Festiwalu WIATRAK 2013 otrzyma reprezentant jednej z kategorii: solista, zespół, autor, kompozytor lub piosenka.

§ 14

Nagrody: pieniężne, rzeczowe, specjalne i inne, ufundowane przez współorganizatorów, sponsorów Festiwalu oraz osoby prywatne będą w dyspozycji Jury i zostaną rozdysponowane według jego uznania.

§ 15

Odbiór nagrody potwierdza swoim podpisem osoba podpisana na formularzach zgłoszeniowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość jej rozdysponowania wśród członków zespołu lub współtwórców utworu.

§ 16

W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia, uczestnicy deklarują udział w Koncercie Laureatów w roli określonej przez jego reżysera. Rezygnacja z udziału w Koncercie Laureatów jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w konkursie, a tym samym z otrzymanych tytułów, nagród i wyróżnień.

§ 17

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem.

§ 18

Postanowienia Dodatkowe:

1. Organizator nie pokrywa kosztów podróży Uczestników Festiwalu w tym kosztów transportu sprzętu, kostiumów itp.

2. Organizator Festiwalu zapewnia Uczestnikom bezpłatne zakwaterowanie.

3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia wypełnionej i podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych zgody na udział w Festiwalu.

4. Organizator zapewnia nagłośnienie oraz pomoc techniczną zgodną z wypełnioną kartą zgłoszenia.

5. Uczestnicy Festiwalu zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacji podczas trwania Festiwalu.

6. Wykonawcy wyrażają zgodę na nieodpłatne:
– utrwalenie wykonań za pomocą obrazu i dźwięku w dowolnej formie,
– rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy możliwy sposób, w tym: rejestracja i transmisja występów festiwalowych w radiu, telewizji i Internecie,
– publiczne odtworzenie,
– wykorzystanie artystycznych wykonań w innym dziele, np. płyta, film, itp.,

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich produkcji, Organizator zastrzega sobie dowolny sposób dysponowania zarejestrowanym materiałem.

Przeczytaj również  Zaproszenie do Konkursu OTPPS Bazuna 2021

8. Autorzy piosenek premierowych wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich w działaniach promocyjnych oraz we wszelkich wydawnictwach organizatorów bez ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem odnośnych przepisów prawa autorskiego.